STATUT GDYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zrzesza osoby, które wyrażają chęć działania na rzecz pomocy innym osobom.

§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni.

§3

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o charakterze pożytku publicznego.

§5a

„Zabrania się:

 •         udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 •         przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 •         wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 •         zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Stowarzyszenie, w swojej działalności, opiera się na chrześcijańskich ideałach miłości bliźniego

Celem Stowarzyszenia jest:

 1.     podejmowanie wychowawczych, opiekuńczych działań, które wpłyną na poprawę sytuacji innych osób, przede wszystkim dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 2.     profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z alkoholem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
 3.     działania na rzecz integracji rodziny.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1.     organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
 2.     działalność wychowawczą,
 3.     działalność opiekuńczą,
 4.     działalność edukacyjną,
 5.     działalność terapeutyczna,
 6.     organizację spotkań, imprez reedukacyjnych, sportowych, kulturalnych, wycieczek, pielgrzymek, obozów itp.
 7.     działalność informacyjną i wydawniczą, prowadzoną nie dla celów zarobkowych,
 8.     organizację samopomocy,
 9.     prowadzenie poradnictwa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, akceptująca cele Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§9

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1.     uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 2.     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3.     zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4.     korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w organizowanych przez nie działania.

§10

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1.     aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2.     przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3.     regularne opłacanie składek.

§11

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1.      a) Dobrowolnego wystąpienie zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2.      b) Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 3.      c) Wykluczenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
 4.      d) Śmierci członka.
 1. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§12

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwa 2 lata.

§13

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§14

W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Walne Zebranie może uzupełnić skład tych władz.

Walne Zebranie Członków

§15

 1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2.     O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§16

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1.     Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co 2 lata
 2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. a) z własnej inicjatywy,
 2. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. c) na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1.     Określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2.     Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotycz alej udzielenia absolutorium Zarządowi,
 3.     Wybór, uzupełnianie składu i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4.     Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 5.     Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§18

Wyboru oraz uzupełnienia składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatur. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§19

Dla prawomocności podejmowanych uchwał na Walnym zebraniu członków niezbędna jest obecność przynajmniej połowy Członków Stowarzyszenia. W razie braku kworum Zarząd zwołuje drugi termin Walnego Zebrania Członków, na którym prawomocne uchwały podejmowane są bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu.

Zarząd

§20

 1.     Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3.     Zarząd składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

§21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1.     Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2.     Określanie szczegółowych kierunków działania,
 3.     Ustalanie budżetów i preliminarzy,
 4.     Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 5.     Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6.     Uchwalanie regulaminów,
 7.     Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8.     Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 9.     Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10.     Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11.     Prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 12.     Organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 13.     Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14.     Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu.

Komisja Rewizyjna

§22

 1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. a)Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. c) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. d) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§23

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§24

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1.     Składki członkowskie,
 2.     Dochody z majątku,
 3.     Darowizny, zapisy, spadki, dotacje, granty,
 4.     Wpływy z działalności statutowej,
 5.     Ofiarność publiczna,
 6.     Dochody z działalności gospodarczej,
 7.     Inne źródła.

§25

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do płacenia comiesięcznych składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia Skarbnikowi Stowarzyszenia. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Zarząd stowarzyszenia.

§26

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.